Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/5/1959

Ngày 27/5/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên thảo luận về Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa I.
“Dự luật Hôn nhân và Gia đình gọi nôm na là dự luật lấy vợ, lấy chồng, nhằm xây dựng hạnh phúc chung, nhưng trước hết là nhằm giải phóng chị em phụ nữ. Việc nghiên cứu bổ sung cho dự luật được hoàn chỉnh là một nhiệm vụ mà Chính phủ phải làm... Nhưng vấn đề này quan hệ mật thiết đến phụ nữ, cho nên khi giải thích tuyên truyền, chị em phụ nữ phải ra sức hoạt động nhiều để tinh thần luật được thấm nhuần đến tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, đến từng người, từng địa phương…”.