Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/7/1952

Ngày 27/7/1952 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh. Trong thư, Người nhờ cụ Bộ trưởng chuyển một tháng lương cùng lời thăm hỏi ân cần đến thương, bệnh binh và tỏ ý hoan nghênh chủ trương giúp đỡ thương, bệnh binh bằng cách đón về xã, giúp gây cơ sở làm ăn như bà con Thanh Hóa, Phú Thọ đã làm. Về việc này, Người nhắc nhở đồng bào “Nên coi đó là một nghĩa vụ”, chứ không phải một “làm phúc”. Còn anh em thương, bệnh binh phải hòa mình với dân, tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật; chớ bi quan chán nản. Phải luôn luôn cố gắng. Cùng ngày, Người gửi tặng anh em thương, bệnh binh hai phiếu Công trái quốc gia, mỗi phiếu trị giá một tấn thóc.