Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/7/1953

Ngày 27/7/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tự phê bình và phê bình”, bút danh Đ.X., đăng báo Cứu Quốc, số 2378. Người chỉ rõ để nâng cao trình độ lý luận và chính trị, mỗi đảng viên cần phải luôn luôn thực hành thật thà tự phê bình và phê bình. Đảng thì dùng cách chỉnh Đảng, chỉnh huấn để giáo dục đảng viên. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Phải tiến hành xây dựng Đảng trên cả 3 mặt Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó không chỉ là công việc của Đảng, của đảng viên mà
là của toàn dân. Đảng viên phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Ngườikết luận “Một đảng có chủ nghĩa Mác-Lênin, có kỷ luật nghiêm khắc, thật thà tự phê bình và phê bình, liên hệ chặt chẽ với
nhân dân; một Đảng đúng đắn về tư tưởng chính trị và tổ chức như Đảng Lao động Việt Nam, đảm bảo chắc chắn cho kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công”.