Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/7/1961

Ngày 27/7/1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa III). Hội nghị đã thông qua nghị quyết phát triên nông nghiệp trong 5 năm 1961-1965. Phát biểu ý kiến, Người khẳng định thành công của Hội nghị và nêu lên những việc cần làm để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Người yêu cầu Trung ương cử cán bộ xuống giúp đỡ các địa phương, và “nếu cần, tôi cũng xung phong”.