Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/7/1963

Ngày 27/7/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ba xây, ba chống”. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Người nêu rõ ý nghĩa của cuộc vận động và tập trung phân tích nội dung của “ba xây, ba chống”. Nói về mối quan hệ giữa hai vấn đề đó, Người chỉ rõ “Làm “ba chống” triệt để nhằm bảo đảm cho công việc “ba xây” thành công. “Ba xây” phát triển mạnh mẽ thì đối tượng “ba chống” sẽ được xoá bỏ tận gốc”. Người nhấn mạnh phương châm của cuộc vận động này là lấy giáo dục làm chính Khen ngợi những người tốt, việc tốt; khuyến khích những người có khuyết điểm tự giác, cố gắng sửa chữa để trở thành người tốt. Người đã góp với Hội nghị một số điểm cần chú ý nhằm thực hiện tốt cuộc vận động này./.