Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 28/10/1963

Ngày 28/10/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Khi ôngTrần Văn Thành, Trưởng đoàn đại biểu Hội Lao động giải phóng miền Nam Việt Nam thay mặt nhân dân lao động miền Nam hứa với Quốc hội kiên quyết đấu tranh giành cho kỳ được thắng lợi, giải phóng miền Nam, hoà bình thống nhất đất nước, từ ghế Chủ tịch đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước tới tặng ông Thành một bó hoa và ôm hôn thắm thiết.

[Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2008, 2009]