Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 28/10/1967

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 28/10/1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc" gửi cho báo Pravđa (Liên Xô) nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga.

Bài viết đánh giá cao những bài học kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười, đó là những bài học có tính nguyên tắc và phổ biến, đảm bảo cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. Người đặc biệt nhấn mạnh đến bài học về xây dựng một chính Đảng cách mạng toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; về xây dựng và tổ chức Mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng của liên minh công nông; về phương pháp sử dụng cách mạng bạo lực để giành và giữ chính quyền trong một hoàn cảnh điều kiện lịch sử cụ thể…