Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 28/7/1954

Ngày 28/7/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: "Hội nghị Giơnevơ đã thắng lợi lớn" ký bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 209. Bài báo khẳng định ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương và chỉ rõ đó là thắng lợi của nhân dân các nước Đông Dương, của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới. Người nhắc nhở toàn dân “Phải đoàn kết chặt chẽ, tư tưởng thống nhất, hành động nhất trí, ra sức đấu tranh để hoàn thành độc lập, xây dựng dân tộc thực sự. Chúng ta đã thắng lợi trong kháng chiến, chúng ta sẽ thắng lợi trong hòa bình”.