Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 28/7/1965

Ngày 28/7/1965 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Phải sẵn sàng phòng chống bão lụt" bút danh T.L đăng báo Nhân dân, số 4133. Sau khi nêu lên những thiệt hại do bão lụt gây ra ở một số nước trên thế giới và tình hình lũ lụt ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng chống lụt bão, các ủy ban phòng  chống bão lụt các cấp phải có kế hoạch thật chu đáo, tập dượt thành thạo. Người kết luận “Phải đề phòng lụt như đề phòng giặc. Chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, thì dù bão lụt to mấy cũng không sợ”./.