Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 29/7/1951

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Tháng 7/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen cán bộ và chiến sĩ bộ đội địa phương Hà Đông. Trong thư Bác biểu dương “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, mà các chú đã phá tan kế hoạch của 10 tiểu đoàn địch hòng bao vây tiêu diệt lực lượng ta. Các chú lại tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. Bác gởi lời thân ái khen các chú và khuyên các chú học tập kinh nghiệm trong trận vừa qua, ra sức củng cố lực lượng của mình để tranh lấy thắng lợi mới to lớn hơn nữa”.

Cũng trong tháng 7/1951, Bác cũng viết thư gửi kiều bào ta đang sinh sống tại Vân Nam (Trung Quốc), biểu dương những tấm gương tốt và mong muốn “Kiều bào ta càng phải đoàn kết nội bộ, khuyên bảo nhau ủng hộ Đảng, ủng hộ Chính phủ, thành thật đoàn kết với anh em Trung Hoa, học tập đạo đức và kinh nghiệm của Trung Quốc để giúp ích cho nước nhà. Mọi người, mọi việc đều cố gắng làm kiểu mẫu”.