Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/10/1922

Ngày 3/10/1922 Nguyễn Ái Quốc dự họp Ban biên tập báo Le Paria (Người Cùng Khổ) tại trụ sở tờ báo, số 3, đường Mácsê đê Patơriácsơ. 
Cuộc họp kiểm điểm tình hình tài chính đang gặp khó khăn và phân công việc trực ban để tiếp bạn đọc, số đông là dân thuộc địa. 

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2009