Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/12/1953

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 3/12/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa I.

Sau khi trình bày về chính sách đối ngoại của Chính phủ, Người phân tích ý nghĩa những câu Người vừa trả lời một nhà báo Thụy Điển và nói “Chúng ta ủng hộ phong trào hòa bình thế giới, nhưng chúng ta tuyệt đối chớ có ảo tưởng rằng, hòa bình là một việc dễ dàng. Hòa bình phải do đấu tranh gian khổ mới giành được”.