Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/12/1961

Ngày 3/12/1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương.
Hội nghị bàn về việc đưa Đảng bộ miền Nam ra công khai với tên gọi Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam. Người cũng đưa ra quan điểm “Miền Nam đã có Mặt trận Dân tộc giải phóng thì cũng cần có chính đảng cách mạng của mình”.