Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 30/10/1958

Ngày 30/10/1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với Hội nghị cán bộ văn hóa. Người nêu một số ý kiến về vấn đề khôi phục vốn cũ, mục tiêu phục vụ của văn hóa, các mối quan hệ hồng-chuyên, quần chúng với sáng tác, quan hệ giữa phổ biến và nâng cao mối quan hệ giữa người làm văn hóa với thực tế… để Hội nghị thảo luận. Cùng ngày, Người tới thăm Trường mỹ nghệ Việt Nam. Căn dặn học sinh nhà trường, Người nói “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là phải vì tất cả mọi người trong xã hội mà làm việc mà phục vụ, bởi vì xã hội đã nuôi dạy mình. Thế là “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Phải toàn tâm, toàn ý phục vụ chủ nghĩa xã hội. Đó là bên sáng.Bên tối là tư tưởng cá nhân chủ nghĩa với những biến chứng như quan liêu, lãng phí, tham ô, v.v… Hai bên bao giờ cũng xung đột nhau, một mất một còn. Phải trau dồi tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa tư tưởng cá nhân chủ nghĩa đến khi nào bên sáng thắng hẳn bên tối”.

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2009.