Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 30/11/1968

Ngày 30/11/1968 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho cụ Y Bih Alêô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Phong trào tự trị Tây Nguyên, nhờ cụ chuyển tới đồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên lời chúc mừng của Người nhân Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua, dũng sĩ lần thứ hai của lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên. Bức điện có đoạn “Đồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên đã đoàn kết càng phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, cố gắng không ngừng, phát huy mạnh mẽ thắng lợi đã giành được, luôn luôn nêu cao cảnh giác sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của địch, ra sức củng cố và phát triển vùng giải phóng và phục vụ tiền tuyến”./.