Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 31/10/1963

Ngày 31/10/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Những chi bộ tốt”, bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 3503.
Trong bài viết, Người biểu dương những chi bộ tốt ở xã Cần Lộc (Thanh Hóa) và Làng Lã (Hà Bắc). Phân tích “những chi bộ chưa tốt”, bài báo viết “Có tình trạng như thế là vì nhiều đồng chí cán bộ và đảng viên còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tự tư, tự lợi và chủ nghĩa địa phương, chỉ thấy lợi ích riêng mà không thấy lợi ích chung của Nhà nước”.