Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 4/12/1964

Ngày 4/12/1964 Bài viết “Chi bộ tốt thì hợp tác xã tốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 3900.
Bài báo cho biết theo kinh nghiệm ở xã Hòa Bình, khi chi bộ kém, đảng viên thiếu gương mẫu thì mọi mặt của các hợp tác xã đều kém, nhiều nông dân thiếu tin tưởng và xin ra hợp tác xã. Do chi bộ nghiêm túc kiểm điểm, các đảng viên thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình và quyết tâm sửa chữa, nên chi bộ được củng cố tốt. Vì vậy hợp tác xã được củng cố, sản xuất tốt, hơn 90% nông dân đã vào các hợp tác xã, các phong trào trong xã đều rất tiến bộ.