Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 6/11/1962

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 6/11/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp Bộ Chính trị tiếp tục cho ý kiến về nội dung Đại hội văn nghệ.
Khi bàn về chủ trương tổ chức cho anh em văn nghệ sĩ đi một đợt thực tế dài hạn ở nông thôn, Người tán thành và nhấn mạnh “Đi, nhưng phải tự nguyện, không ép buộc. Đi, nhưng phải sống như người nông dân chứ đi theo kiểu làm khách là không được. Không để lao động quá sức, nhưng cũng nên thử để thấy người nông dân khổ như thế nào, khoẻ như thế nào”. 
Nhận xét về tình hình văn nghệ hiện nay, Người khẳng định “Văn nghệ có cái tốt, có cái xấu, nhưng so với trước cách mạng đã tiến bộ nhiều. Không có cách mạng, không có kháng chiến thì không có văn nghệ như bây giờ. Cố nhiên là do toàn dân, nhưng phải có sự lãnh đạo của Đảng”.
Trong việc chỉ đạo văn nghệ, Người cho rằng cần phải có sự bàn bạc thống nhất. “Hướng dẫn khen, phê bình phải cho đúng đắn, có cái phải nghiêm khắc. Khen, chê phải đúng mức. Khen, nhưng khen quá lời, “suy tôn” người được khen thì chính người được khen xấu hổ. Đập nhưng đập bậy thì người ta không phục… Văn chương phải hùng hồn, tình cảm phải sâu sắc, lý lẽ cho đích xác…”.