Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 6/11/1964

Ngày 6/11/1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng tiếp tục bàn về nội dung chuẩn bị Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Người nói vấn đề cân đối rất quan trọng, trong cân đối có cái cân đối lớn, có cái cân đối nhỏ. Cân đối lớn như cân đối giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ… Nhưng cân đối nhỏ cũng rất quan trọng, ví dụ trong vấn đề mặc, có loại vải đắt tiền, nhưng đồng thời có vải bền cho người lao động, hai loại đó cũng phải có cân đối cho thích hợp. Rau là nhu cầu hàng ngày của nhân dân cũng phải có sự cân đối.
Thương nghiệp là mua và bán, nhưng công việc mua bán của ta và tư bản khác hẳn, tư bản mua bán là để kiếm lợi nhuận, còn thương nghiệp của ta là phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống. Tích lũy để tái sản xuất xã hội chủ nghĩa. Điểm này cần nói rõ để cán bộ thương nghiệp quán triệt.
Vấn đề ăn của ta phải thật chú trọng đặc biệt.
Thương nghiệp phải đảm bảo chất lượng, phải nói dứt khoát, hàng hoá bán ra phải có chế độ đảm bảo.
Phân phối hàng hoá phẩm chất kém, hư hỏng rồi còn đem bán cho dân, bắt nhân dân chờ đợi. Thuốc chữa bệnh đáng lẽ cho không, nhưng bán giá quá đắt, ăn lãi nhiều. Như vậy là vô lý.
Phải đề cao tinh thần, ý thức phục vụ sản xuất trong cán bộ thương nghiệp./.