Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 7/11/1962

Ngày 7/11/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “45 năm đấu tranh anh dũng, 45 năm thắng lợi vẻ vang” gửi cho Báo Pravda (Sự Thật) của Liên Xô, đăng trên báo Nhân dân, số 3148.
Người nhấn mạnh “Cuộc cách mạng đó đã mở một thời đại mới của lịch sử loài người, thời đại công nông đấu tranh giành quyền làm chủ vận mạng của mình. Thời đại các dân tộc bị áp bức vùng lên giành lấy tự do độc lập. Thời đại thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc. Thời đại suy sụp và tan rã chủ nghĩa đế quốc, thực dân, thời đại mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã thành lý trí và lương tâm của mọi người tiến bộ trên thế giới”.