Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 8/11/1956

Ngày 8/11/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng bàn về các công tác sửa sai, kinh tế tài chính, kiện toàn tổ chức, sửa đổi lề lối làm việc và một số công tác đột xuất.
Người phát biểu “Bàn những chính sách về kinh tế, tài chính sao cho hướng lợi, trừ hại cho dân. Các vấn đề này phải phân công chuẩn bị cụ thể, có thời gian, có kế hoạch”.
Kết thúc hội nghị, Người kết luận một số vấn đề “Chuẩn bị làm báo cáo về nhân dân dân chủ chuyên chính, trong đó nói cả về Đảng.
Nên họp nghiên cứu về lý luận giúp Bộ Chính trị.
Về công tác tư tưởng trong Đảng, chống chủ quan, chống tác phong quan liêu, chống tổ chức hẹp hòi.
Mấy vấn đề cần giải quyết gấp là Công giáo, sinh viên, trí thức, văn nghệ, báo chí và công nhân.
Vấn đề Chính phủ đang có khuynh hướng đòi mở rộng Chính phủ. Ta phải đặt vấn đề cải tổ, bổ sung”.