Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 8/11/1958

Ngày 8/11/1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Nhà máy điện Hà Nội về mục đích, ý nghĩa của chủ trương phát động công nhân nên tổ chức tham gia cải tiến quản lý xí nghiệp.
Người nói “Quản lý xí nghiệp nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Muốn tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm thì phải quản lý tốt. Muốn quản lý tốt thì cán bộ và công nhân phải thông suốt tư tưởng, phải có thái độ làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp”. Người căn dặn “Lãnh đạo phát động quần chúng phải thiết thực, sâu rộng, tránh tình trạng chỉ chú ý hình thức, học tập phải kết hợp với sản xuất và thực hành tiết
kiệm; phải khuyến khích và coi trọng ý kiến, sáng kiến của công nhân, cái gì cần sửa phải sửa ngay, cái gì cần phải có thời gian và kế hoạch nghiên cứu thì phải nói cho công nhân hiểu và quyết tâm làm đúng.