Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 8/11/1962

Ngày 8/11/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài viết "Một thắng lợi mới", ký bút danh T.L, đăng báo Nhân dân số 3149, biểu dương thành tích về mặt văn hoá của đồng bào Mèo ở tỉnh Lao Cai từ chỗ không có chữ viết và 99% người Mèo đều mù chữ, nay đã có chữ viết của dân tộc mình với hơn 300 cán bộ và thầy giáo dạy chữ Mèo, hơn 5.900 người Mèo học các lớp.
Theo Bác, đó là một thắng lợi mới về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta Các dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em. Đồng bào miền xuôi phải ra sức giúp đỡ đồng bào miền ngược cùng tiến bộ về mọi mặt./.