Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 9/11/1946

Ngày 9/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa I.
Phát biểu tại phiên họp, Người nhấn mạnh đến sự kiện đã thông qua Hiến pháp “Đây là bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Bản Hiến pháp đó còn là một vết tích lịch sử Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông này nữa... Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới phụ nữ Việt Nam đã đứng ngang hàng với đàn ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân. Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bình của các giai cấp”.