Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 9/11/1950

Ngày 9/11/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho dòng họ Nguyễn Sinh sau khi nhận được tin anh trai là ông Nguyễn Sinh Khiêm qua đời tại quê nhà.
Bức điện viết “Gửi họ Nguyễn Sinh. Nghe tin anh Cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi! Tôi xin chịu tội “bất đễ” trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước”.