Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 9/11/1955

Ngày 9/11/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Hoan nghênh Hội nghị cán bộ quản lý xí nghiệp”, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 616.
Bác biểu dương những thành tích của các xí nghiệp trong sự nghiệp khôi phục kinh tế. Bác chỉ rõ công tác quản lý xí nghiệp phải bảo đảm kinh doanh có lãi và cần chú trọng những nội dung quan trọng sau đây
Phải thực sự cần kiệm liêm chính.
Phải thực sự chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí. Phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ xí nghiệp.
Phải thực hiện đoàn kết,phát huy dân chủ và quan tâm, chăm sóc đời sống công nhân.