Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 9/11/1964

Ngày 9/11/1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trung đoàn Không quân 921, Đoàn Sao Đỏ bảo vệ bầu trời Thủ đô.
Về nhiệm vụ của không quân, Bác huấn thị “Tổ tiên ta ngày xưa đã có những chiến công oanh liệt trên sông, trên biển như Bạch Đằng, Hàm Tử; trên bộ như Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa. Ngày nay, chúng ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi. Trách nhiệm ấy trước hết là các chú... Nghệ thuật đánh địch của Việt Nam rất độc đáo. Vũ khí trong tay người Việt Nam dù thô sơ cũng giành được hiệu suất cao. Phải phát huy cách đánh truyền thống của ta. Không ngại không quân địch hiện đại. Hãy bắt chước chiến sĩ đồng bào miền Nam, nắm thắt lưng địch mà đánh”./.