Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi vấn đề xây dựng Đảng là sự nghiệp của cả cuộc đời; và người cán bộ, đảng viên không lúc nào được xa rời sự nghiệp đó. Thể hiện tư tưởng đó, Người đã có nhiều bài nói và viết về xây dựng Đảng, cũng như vai trò, nhiệm vụ của Đảng và mỗi đảng viên trước nhân dân, Tổ quốc, dân tộc.

* Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng và công tác xây dựng Đảng
Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh đến phận sự người cán bộ, đảng viên. Quan điểm của Người là ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác.

"Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và để nâng cao sinh hoạt, văn hóa, chính trị của nhân dân".(1)

Hay "Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp". (2)
Để làm được điều đó, Người kêu gọi mỗi người trong Đảng phải hiểu lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng, của cách mạng, “Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc". Do đó, vô luận lúc nào, vô luận việc gì, cán bộ và đảng viên cũng phải biết đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết, trước hết. "Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là tính Đảng".

Bác cũng nhấn mạnh đến sự đoàn kết trong Đảng bởi đoàn kết chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Đảng. "Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng". (3)

Theo Người, "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Do đó"Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". (4)

Bên cạnh những lời chỉ dẫn, những định hướng về xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không quên ca ngợi Đảng. "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!". (5) Hay "Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người".(6)

Quả thật là như vậy, trong suốt những năm tháng qua, từ thời chiến đến thời bình, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta, đồng sức đồng lòng, vượt qua vô vàn khó khăn thử thách, lập nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước, để lại dấu ấn sâu đậm với quốc tế. Điều đó chẳng phải là rất đáng tự hào, rất vĩ đại hay sao!

Tuy vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở: "Đảng ta thành tích khá nhiều, nhưng khuyết điểm cũng không ít. Chúng ta cần phải thật thà tự phê bình để sửa chữa. Phải cố sửa chữa để tiến bộ". (7)

Hay "Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng". (8)

Và cách sửa chữa đó là “Phải thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để cùng nhau tiến bộ". (9)

* Về đạo đức cách mạng và nhiệm vụ của đảng viên
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng "cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Và điều kiện tiên quyết để người cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là phải có đạo đức cách mạng: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang…” (10)

Người so sánh đạo đức cách mạng cũng như gốc của cây, nguồn của sông: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" (11)

Do đó, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, Người luôn quan tâm đến vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn biết Đảng đó như thế nào hãy nhìn vào đội ngũ đảng viên. Đảng viên tốt, thì Đảng mạnh. Người khẳng định, Đảng ta "là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những người mà: Giàu sang không thể quyến rũ/Nghèo khó không thể chuyển lay/Uy lực không thể khuất phục” (12).

Và Bác cũng không quên nhắc nhở "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước…". (13)

Bác nhấn mạnh “Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ. Thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động được đúng đắn. Những người cách mạng cần phải kiên quyết thực hành tự phê bình, không thực hành tự phê bình thì không xứng đáng là người cách mạng”(14)

Trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên được Người đặc biệt nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". (15)

Lịch sử đã chứng minh, những lời chỉ dẫn, dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, về đạo đức cách  mạng và nhiệm vụ của Đảng viên là hoàn toàn chính xác. Minh chứng rõ ràng nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích trong cả sự nghiệp giải phóng dân tộc lẫn sự nghiệp đổi mơi đất nước.

Đã bao năm tháng trôi qua, nhưng những bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, về đạo đức cách mạng mãi mãi là những lời dạy quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Minh Duyên (tổng hợp)

(1): Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1995, tập 5, tr.250
(2): Sđd, tập 8, tr.34
(3): Sđd, tập 11, tr.23
(4): Sđd, tập 12, tr.510
(5): Sđd, tập 10, tr.2
(6): Sđd, tập 5, tr.553
(7): Sđd, tập 6, tr.166
(8): Sđd, tập 6, tr.463
(9): Sđd, tập 11, tr.154
(10): Sđd, tập 9, tr.283
(11): Sđd, tập 5, tr.252,253
(12): Sđd, tập 6, tr.184
(13): Sđd, tập 5, tr.552
(14): Sđd, tập 7, tr.80
(15): Sđd, tập 12, tr.498