[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 24/11/2021) Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.