Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Anton Yugov nhận lời mời sang Việt Nam (18/8/1957)

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.