Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường: Các cấp Hội chủ động tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 3/7/2013)

Sáng 3/7/2013, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo chí về những vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay và giải pháp của Hội thời gian tới.

Chia sẻ với những khó khăn của người nông dân hiện nay, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khẳng định: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Do vậy, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có những tiến bộ. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của nông dân hiện nay. Vấn đề đặt ra là làm sao để người nông dân có thể chuyển từ nền sản xuất manh mún sang nền sản xuất hàng hóa, có như vậy mới nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ quan tâm đến vấn đề này trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giúp hội viên, nông dân cải thiện cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho rằng: vấn đề mấu chốt là người nông dân có điều kiện phát triển sản xuất. Tuy nhiên, muốn phát triển sản xuất trong tình hình hiện nay, người nông dân rất cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hội Nông dân Việt Nam xác định việc đào tạo bồi dưỡng nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ của đoàn thể chính trị xã hội, Hội xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, Hội không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ nâng cao đời sống của từng gia đình.

Đề cập về vai trò phản biện của Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh: Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có đi vào cuộc sống hay không rất cần những thông tin phản hồi của Hội Nông dân. Chính vì vậy, việc phản biện, giám sát đối với những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước được Hội Nông dân Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, thông qua công tác phản biện, Hội sẽ tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung điều chỉnh, có như vậy mới đáp ứng được nguyện vọng của hội viên, nông dân.

Khẳng định trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để được tham gia Ban chỉ đạo, tham gia vào các công đoạn thực hiện từ khâu quy hoạch đến khâu tập trung làm cơ sở hạ tầng... Hội sẽ tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đề cập đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn là một trong những nội dung mang tầm chiến lược trong tình hình hiện nay. Thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung đào tạo lao động nông dân chuyên làm nông nghiệp. Đối với lực lượng lao động trẻ nông thôn, Hội sẽ tập trung đào tạo tại những trung tâm, cơ sở đào tạo nghề để họ chuyển nghề, tham gia tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động. Công tác đào tạo nghề được triển khai hài hòa, đồng bộ gắn với giải quyết việc làm. Mặt khác, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát để đề xuất, tham mưu cụ thể với Chính phủ, các cấp, các ngành điều chỉnh các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn phù hợp. Có như vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn mới phát huy hiệu quả./.

Khiếu Thị Tư