[Photo] Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phần IV)

Là một trong những nhà cách mạng tiêu biểu của Việt Nam có tầm ảnh hưởng thế giới, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.