[Infographics] Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng đến nay

Hà Nội (TTXVN 16/8) Ngày 16/8/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 24 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. Kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới cả ở Trung ương và địa phương góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.