[Photo] Đại đoàn kết toàn dân tộc - tư tưởng nhất quán của Bác Hồ

Với nhãn quan chính trị sắc bén và tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Bác Hồ đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc.