Đại hội Công đoàn bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII

Hà Nội (TTXVN 25/09/2018) Chiều 25/9/2018, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tiến hành thông qua quy chế bầu cử, hình thức bầu cử và Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; thảo luận về nhân sự; biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu và bầu Ban Chấp hành.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình bày danh sách các đại biểu được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XII. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI Bùi Văn Cường cho biết, Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đặt ra yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và đảm bảo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng là chính. Những nơi cần cơ cấu ủy viên ban chấp hành, nhưng không lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì không gò ép giới thiệu người tham gia ban chấp hành.

Cấu tạo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XI, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới; đảm bảo đại diện công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực; kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Người được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và một số tiêu chuẩn khác như có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI dự kiến số lượng Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 175 ủy viên, giữ nguyên so với nhiệm kỳ Đại hội XI; trong đó, cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc 33 người, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố 65 người, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 21 người, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21 người, Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn 9 người, đại diện cơ quan nhà nước, đoàn thể Trung ương 16 người, cán bộ khoa học, chuyên gia 4 và Công nhân trực tiếp sản xuất 6 người. Tại Đại hội sẽ bầu 166 ủy viên Ban Chấp hành, số còn lại sẽ bầu bổ sung sau khi sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng Liên đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Cơ cấu Ban Chấp hành phải đảm bảo đại diện các cấp của tổ chức công đoàn, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; có tỷ lệ hợp lý giữa ba độ tuổi phấn đấu dưới 40 tuổi từ 5% đến 10%; từ 40 đến dưới 50 tuổi từ 45% đến 50%; còn lại là trên 50 tuổi trở lên. Phấn đấu tỷ lệ ủy viên Ban Chấp hành là nữ đạt từ 20% đến 30%, là người ngoài Đảng từ 2-5%, là công nhân lao động trực tiếp sản xuất từ 2-5%.

Đại hội chia thành 83 tổ thảo luận về công tác nhân sự và bỏ phiếu tín nhiệm lựa chọn 166 người trong danh sách 185 người được đề cử.

Báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu về nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI Bùi Văn Cường trình bày cho thấy, các đoàn đều thống nhất với đề án nhân sự và danh sách Ban Chấp hành chuẩn bị, không có người đề cử và ứng cử.

Tuy nhiên, qua lấy phiếu tín nhiệm, chỉ có 161 trường hợp quá bán. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 161 trường hợp vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, còn lại 14 trường hợp bổ sung trong nhiệm kỳ.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất./.

                                                                                                             Thanh Vân-Thu Phương