Đại hội Đảng lần thứ I: Chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo toàn dân chống đế quốc, chống chiến tranh. Đại hội Đảng lần thứ I kéo dài, riêng đồng chí Trường Chinh sau nhiệm kỳ Tổng Bí thư (1941-1951), năm 1986 còn được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10/7/1986.

Thời gian: 27 đến 31/3/1935

Địa điểm: Ma Cao, Trung Quốc

Số lượng đảng viên trong nước: 600

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13

Đại hội bầu:

- Ban Chấp hành Trung ương: gồm 9 Ủy viên chính thức và 4 Ủy viên dự khuyết.

- Tổng Bí thư: Đồng chí Lê Hồng Phong

 

 

BỐI CẢNH CHUNG

 Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tiếp tục phát triển có lợi cho cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa.

Những thành tựu to lớn về mọi mặt của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có tác động to lớn tới phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

Các nước tư bản chủ nghĩa tìm cách vượt qua  cuộc khủng hoảng theo hai con đường cơ bản khác nhau: phát xít hóa chế độ chính trị, ráo riết chuẩn bị chiến tranh (Đức, Italy, Nhật) và tiến hành cải cách kinh tế-xã hội (Anh, Pháp, Mỹ). Chủ nghĩa phát xít là mối đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.

Ở Đông Dương, phong trào đấu tranh của công nhân đã từng bước hồi phục. Các tầng lớp nhân dân ở thành thị và nông thôn tham gia đấu tranh bằng nhiều hình thức như: bãi khoá của học sinh, bãi thị của thương nhân, biểu tình chống thuế của nông dân.

Các tổ chức Đảng từng bước hồi phục sau các cuộc khủng bố trắng.

 

CHỐNG ĐẾ QUỐC, CHỐNG CHIẾN TRANH

 

Đại hội lần thứ I của Đảng đánh giá tình hình thế giới và trong nước, nêu bật những thành công của Liên Xô và phong trào cách mạng của nhân dân lao động nhiều nước trên thế giới, khẳng định chủ nghĩa xã hội là tất yếu lịch sử.

Đại hội nhận định hệ thống tổ chức của Đảng đã được khôi phục và phong trào cách mạng có tiến triển. Các cuộc đấu tranh của quần chúng trong hai năm qua đều giành được thắng lợi ở mức độ khác nhau.

Đại hội nêu 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt:

+ Củng cố và phát triển Đảng;

+ Thu phục quảng đại quần chúng;

+ Chống chiến tranh đế quốc.

Lần đầu tiên, Đại hội đã ra một loạt các Nghị quyết hết sức quan trọng để tập hợp lực lượng, xây dựng phong trào quần chúng: Nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, phụ nữ, thanh niên; về công tác liên minh phản đế; về công tác trong các dân tộc thiểu số; về đội tự vệ và cứu tế đỏ.

Đại hội thông qua Điều lệ Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng của Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện của Đảng ở Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 3/1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư. Tháng 5/1941, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Pác Bó (Cao Bằng) đã bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

Đại hội lần thứ I của Đảng là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ và khôi phục hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, thống nhất được phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, tạo điều kiện để phong trào cách mạng bước vào thời kỳ đấu tranh mới.

 

Ma Cao (Trung Quốc) ngày nay, nơi năm 1935 đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương