Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam: Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023

Hà Nội (TTXVN 13/12/2018)

Sáng 13/12/2018, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Theo đó, tại phiên họp ngày 12/12/2018, Hội nghị đã bầu 21 ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023) với số phiếu bầu tuyệt đối 100%.

Các ông Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Đại hội đã quyết định bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 119 ủy viên. Các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 là những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó. So với Đại hội VI, số lượng ủy viên Ban Chấp hành giảm 6 người (Đại hội VI có 125 ủy viên).

Trong số 119 ủy viên Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Cơ quan Trung ương Hội có 35 người (chiếm 29,4%); Thường trực Hội Nông dân các tỉnh, thành phố là 63 người; đại diện bộ, ngành, đoàn thể là 5 người (chiếm 4,2%), doanh nghiệp là 5 người (chiếm 4,2%), hội viên tiêu biểu là 3 người (chiếm 2,5%), lãnh đạo hợp tác xã là 3 người (chiếm 2,5%), nhà khoa học là 5 người (chiếm 4,2%). 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội được Đại hội bầu có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định./.

 Đỗ Bình