ĐÁNH BẠI “VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH”

Đầu năm 1969, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đồng thời tăng cường chiến tranh ở Lào và Campuchia. Tháng 10/1968 và tháng 4/1969, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ra Nghị quyết về khôi phục kinh tế miền Bắc, làm tốt nhiệm vụ chi viện cho miền Nam đồng thời khẳng định quyết tâm chiến lược tiến công, đánh cho Mỹ rút, ngụy suy sụp. Ngày 6/6/1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời. Các cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam thắng lợi đã làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ.