Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước (1/2011 - 3/2021)

Đào Việt Trung

 • Họ và tên: Đào Việt Trung
 • Ngày sinh: 19/5/1959
 • Ngày vào Đảng: 4/5/1983
 • Quê quán: xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước (1/2011 - 3/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2001-2007: Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Chánh Văn phòng, Trợ lý Bộ trưởng

  - 8/2007 - 1/2011: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban ASEAN (2010)

  - 1/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  - 11/2018: Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước (1/2011 - 3/2021)

Đào Việt Trung

 • Họ và tên: Đào Việt Trung
 • Ngày sinh: 19/5/1959
 • Ngày vào Đảng: 4/5/1983
 • Quê quán: xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước (1/2011 - 3/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2001-2007: Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Chánh Văn phòng, Trợ lý Bộ trưởng

  - 8/2007 - 1/2011: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban ASEAN (2010)

  - 1/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  - 11/2018: Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa