[Photo] Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội chiến sỹ thi đua, cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (từ ngày 1 đến ngày 6/5/1952).

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa I (ngày 4/12/1953).

  • Thực hiện “Cải cách ruộng đất”, chia ruộng đất cho nông dân ở Thái Nguyên (1953).