ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, trên cơ sở những thành tựu bước đầu đã đạt được trong chặng đường 10 năm đầu Đổi mới, Đảng quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1997) đã tập trung trí tuệ bàn về các nhiệm vụ kinh tế và một số vấn đề xã hội liên quan, để tiếp tục cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đại hội VIII.

Những chủ trương giải pháp lớn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới:

  • Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh cơ cấu đầu tư.
  • Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hợp tác, dân chủ hóa.
  • Đẩy mạnh đổi mới, phát triển và quản lý có hiệu quả các loại hình doanh nghiệp.
  • Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống tài chính-tiền tệ; thực hành triệt để tiết kiệm.
  • Tích cực giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo.
  • Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân về kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (12/1997), đồng chí Đỗ Mười xin rút khỏi chức vụ Tổng Bí thư. Đồng chí Lê Khả Phiêu, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị được bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí Đỗ Mười giữ trọng trách làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt.