Diễn văn của Chủ tịch Anton Yugov đọc trong buổi mít tinh ở Hà Nội ngày 8/10/1957

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957