Diễn văn của Hồ Chủ tịch trong buổi chiêu đãi Chủ tịch Anton Yugov (8/10/1957)

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8/10/1957