Diễn văn của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni tại Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 88 ngày 29/3/2005