Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước CHND Hungary và đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước Việt Nam DCCH cử hành trọng thể lễ ký bản Tuyên bố chung

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 27/4/1959