ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội VI, các hội nghị Trung ương khóa VI đã tập trung bàn và quyết định những chủ trương, bước đi quan trọng của sự nghiệp Đổi mới. Hội nghị Trung ương 2 khoá VI (4/1987) bàn vấn đề cấp bách về lưu thông phân phối. Hội nghị Trung ương 3 khoá VI (8/1987) bàn về chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế...

Ngày 5/4/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10- NQ/TƯ về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Đó là bước ngoặt có ý nghĩa to lớn đối với phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta, khuyến khích nông dân đầu tư thêm lao động, tiền vốn để phát triển sản xuất. Do vậy, đến năm 1989 chúng ta đã đạt 20,5 triệu tấn lương thực, và bắt đầu xuất khẩu gạo mỗi năm từ 1 đến 1,5 triệu tấn.