ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỀN KINH TẾ

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa IX (2/2002) thông qua 5 nghị quyết:

* Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

* Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

* Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010

* Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn

* Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình hiện nay

Thời kỳ 2001- 2005, “hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế có bước phát triển mới rất quan trọng. Một số sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xuất nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng khá, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50% GDP. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục tăng qua các năm. Đã có một số dự án đầu tư ra nước ngoài”...

Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nxb Chính trị quốc gia, 2006, tr.57.