[Photo] Đối ngoại Việt Nam 35 năm Đổi mới đạt nhiều thành tựu to lớn

Hà Nội (TTXVN 11/12/2021) Qua 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tựu quan trọng về đối ngoại. Việc thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn dựa trên 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại nhân dân đã góp phần rất quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước.