Đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/4/2016)

     Sáng 14/4/2016, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

     Kết quả, với 100% phiếu đồng ý, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trúng cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay đồng chí Đặng Ngọc Tùng. 

      Phát biểu sau khi được bầu cương vị mới, đồng chí Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho trọng trách giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho hơn 9 triệu đoàn viên, công đoàn cả nước đã tín nhiệm bầu đồng chí đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

    Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết sẽ cùng Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đoàn kết, thống nhất, đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, người lao động cả nước; kiên trì thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Công đoàn Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống. 

        Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; các phong trào do công đoàn phát động phải thiết thực, hiệu quả; tổ chức bộ máy phải tiếp tục được củng cố, kiện toàn vững mạnh, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới, đặc biệt khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với quốc tế. 

       Đồng chí Bùi Văn Cường sinh ngày 18/6/1965, tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đồng chí có trình độ chuyên môn: thạc sĩ Kỹ thuật An toàn Hàng Hải, Kỹ sư điều khiển tàu biển, đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành An toàn hàng hải; cử nhân ngoại ngữ. 

    Trước khi giữ chức Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường đã từng giữ các vị trí, chức vụ: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương./. 

                                                                                                                                   Xuân Tùng