Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách chứa đựng giá trị to lớn; được tổng kết lại từ những bài phát biểu, bài nói chuyện và những chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta, Nhà nước ta. Cách đây hơn 10 năm, tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ta đã nghiêm túc nhìn nhận: “tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành… gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước” (1). Với tinh thần tự phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ta đã kiên quyết, kiên trì lãnh đạo công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong hơn 10 năm trở lại đây (2013-2022), cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thực sự “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” (2). Từ năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Đảng chỉ đạo ráo riết, quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bởi đây mới là căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải chống, do vậy, từ ngày 10/9/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”… đã có sức lan toả mạnh mẽ, trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta trong cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhờ đó, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Vì vậy, có thể khẳng định cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn; là “cẩm nang quan trọng” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách cũng góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian tới các cấp, các ngành, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, các nhà nghiên cứu và nhân dân cần lan toả, làm sâu sắc hơn giá trị của cuốn sách, cập nhật nội dung cuốn sách vào chương trình giảng dạy đối với các học viên học cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch… Từ đó, khẳng định và phát huy giá trị to lớn của cuốn sách trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững quyết tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” (3) cùng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Từ đó, góp phần vào việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ta phồn vinh hạnh phúc. Đó cũng là cách khẳng định rõ mục tiêu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vì sự ổn định, phát triển của đất nước, vì tương lai của dân tộc, là nhằm chống “giặc nội xâm”./.

 Phương Dung (tổng hợp)

(1): Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012, Kết luận Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng.

(2), (3): Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, tr.13, 48.